Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt bij spoor20 fysiotherapie registratie bij gehouden van uw medische en administratieve gegevens. Wij doen dit in het elektronisch patiëntendossier van Intramed welke wij gebruiken binnen onze fysiotherapiepraktijk. Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.

Uw fysiotherapeut* gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is er binnen onze praktijk een privacy reglement dat bovengenoemde zaken vastlegt.

Het doel van het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) is:

  • registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapie praktijk.
  • naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten.
  • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.
  • mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd:

  • personalia / identificatiegegevens
  • financiële en administratieve gegevens
  • (para)medische / psychologische gegevens

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Beveiliging en geheimhoudingsplicht

De gegevens binnen het EPD worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het EPD.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in onze EPD zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in onze praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Uw fysiotherapeut zal uw verwijzer/huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van uw behandeling via een rapportage. Tijdens de eerste afspraak zal dit met u besproken worden.

Patiënttevredenheid

Binnen onze praktijk wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Qualizorg B.V. (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw fysiotherapeut zal u hierover tijdens de eerste behandeling meer uitleg geven en uw toestemming hiervoor vragen. Uw emailadres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling zal u een vragenlijst via de email toegezonden worden. Indien u geen emailadres heeft, kan de fysiotherapeut u mogelijk vragen een vragenlijst per post te ontvangen en deze in te vullen. Indien u geen toestemming geeft zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw behandelend fysiotherapeut.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Bewaartermijn

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 15 jaar bewaard blijven.

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, kenbaar maken.

Beheer: De heer E. Lantinga, praktijkhouder van spoor20 fysiotherapie te Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie.

Binnen onze praktijk is Harold Mourik als functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien u contact met haar op wil nemen kan dat via 010-4508401 of info@spoor20.nl

Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouder of door de kwaliteitsmedewerker binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn, direct nadat ze bekend gemaakt zijn, van kracht.

Inwerkingtreding

Dit reglement is per 1 januari 2023 in werking getreden.

* In dit document wordt alleen de “fysiotherapeut” genoemd, hieronder worden ook de manueel therapeuten en andere therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk bedoeld.

Laatste nieuws

pexels pixabay 50987

Tarieven 2024

15 december 2023

Meer nieuws